🎉 Vi har lanserat vår nya WordPress-plugin! Ladda ner nu

Allmänna villkor

Clonable ("Clonable" och/eller "vi") erbjuder dig en plattform strikt enligt följande villkor, som inte är förhandlingsbara och kan ändras efter meddelande till dig efter eget gottfinnande av Clonable, med förbehåll för bestämmelserna i villkoren nedan. Genom att acceptera och godkänna villkoren i detta plattformsavtal ("avtalet") genom att; (a) välja "Jag godkänner" dessa villkor, (b) slutföra registreringsprocessen (c) genom att använda plattformen på något sätt, såsom att ladda ner eller ladda upp innehåll eller använda de tjänster som görs tillgängliga av Clonable och/eller tredje part via plattformen, blir du kund hos Clonable och du accepterar följande villkor och ingår ett juridiskt och bindande avtal med Clonable. I detta avtal kommer alla hänvisningar till dig och/eller din och/eller användaren och/eller kunden att hänvisa till den part som ingår detta avtal med Clonable.

Översikt

Clonable tillhandahåller vissa tjänster på eller via vår webbplats, www.Clonable.net (och andra, eventuellt översatta domännamn, såsom www.Clonable.se, etc., ("Plattformen"). Plattformen tillhandahåller en mångsidig översättningstjänst som gör det möjligt för dig att konvertera din lokala webbplats till en webbplats med flera språk och/eller flera länder, ("Clonable Service"). Avtalet gäller för Clonable-tjänsten. Allt innehåll och alla tjänster som görs tillgängliga via Plattformen som inte gjordes tillgängliga vid datumet "Senast reviderad den" längst ned kommer automatiskt att anses vara en del av Clonable-tjänsten när de först görs tillgängliga via Plattformen.

Godkännande av villkoren / Tillträde

Du får inte använda Plattformen om du inte samtycker till villkoren i Avtalet. Du får inte heller använda plattformen om (i) du enligt lokala lagar och förordningar inte får använda plattformen, eller (ii) du inte är fullt kapabel och behörig att ingå ett bindande avtal med Clonable. Genom att använda Plattformen intygar och garanterar du att du har rätt, befogenhet och kapacitet att ingå detta Avtal och att följa alla villkor i Avtalet.

Integritetspolicy

Clonable's informationsskydd och insamlingsmetoder återspeglas i Clonable sekretesspolicy. Du samtycker till att Clonable använder din information i enlighet med sekretesspolicyn.

Registrering

Ett villkor för att du ska få använda Clonables tjänst och plattform är att du är den lagliga ägaren till den webbplats i förhållande till vilken du använder plattformen, Clonables tjänst. Dessutom är det ett villkor att du äger all immateriell egendom i samband med detta (eller ett juridiskt ombud för webbplatsens ägare). Du är skyldig att registrera dig på Clonable om du vill använda Clonables tjänst och plattform. För att registrera dig på Clonable måste du ange en giltig e-postadress (som kommer att användas som en unik identifierare för ditt konto), ditt namn och ett lösenord. Du är ensam ansvarig för att upprätthålla sekretessen för ditt lösenord och konto, och samtycker till att inte överföra, eller låna ut eller på annat sätt överföra din e-postadress eller lösenord, din användning av eller tillgång till Clonable-tjänsten och plattformen, till någon tredje part. Du är också ensam ansvarig för alla aktiviteter som sker under ditt konto. Du kan när som helst ändra ditt lösenord eller andra kontouppgifter genom att följa de instruktioner som finns tillgängliga på din profilsida. Du samtycker till att omedelbart meddela oss om någon obehörig användning av ditt konto eller något annat brott mot säkerheten som rör ditt konto eller Clonable-tjänsten, och att se till att du "loggar ut" / stänger ditt konto (om tillämpligt) i slutet av varje session.

När du använder Clonables tjänst och plattform samtycker du till att: (i) tillhandahålla viss aktuell, fullständig och korrekt information om dig när det begärs av plattformen, och (ii) underhålla och uppdatera sådan information som krävs för att hålla den aktuell, fullständig och korrekt. Om någon information som du tillhandahåller under din första registrering är felaktig förbehåller sig Clonable rätten att omedelbart avsluta ditt konto och din rätt att använda Clonable-tjänsten och plattformen. Vi kommer inte att vara ansvariga för någon förlust eller skada som uppstår till följd av att du inte uppfyller någon av ovanstående skyldigheter.

Betalning

De olika avgiftsstrukturerna och de avgifter som ska betalas för Clonable-tjänsten anges på plattformen ("Avgifterna") eller anges i ett separat avtal för dig som kund. Tjänsterna på Clonable kommer att utföras av Clonable efter godkännande av Clonable av online-registreringen och full betalning av de relevanta avgifterna för Clonable-tjänsten enligt vad som anges på plattformen eller i det särskilda avtal som ingåtts med dig som kund.

Clonable får justera avgifterna för Clonable-tjänsten en gång per år den 1 januari med hjälp av konsumentprisindex för CBS för ändamålet med inflationsjustering. Vid inflation högre än 2% per månad får Clonable justera priset månadsvis med hjälp av CBS konsumentprisindex.

Vid uppsägning av abonnemanget måste du iaktta en uppsägningstid på en kalendermånad. Observera att det också finns en minimilängd för prenumerationen, enligt vad som anges på plattformen.

I händelse av utebliven betalning av någon avgift på grund av bland annat återkrav, bedrägeri, nekat kreditkort eller av någon annan anledning, har Clonable rätt att omedelbart avbryta eller avsluta din tillgång till plattformen och till Clonable-tjänsterna och utan att det påverkar rätten att återkräva alla skyldiga belopp från dig eller någon annan rättighet eller åtgärd som är tillgänglig för Clonable.

Clonable förbehåller sig rätten att ändra sin betalningspolicy och de avgifter som tas ut för Clonable-tjänster från tid till annan, varvid sådana ändringar träder i kraft omedelbart. Alla Avgifter och andra kostnader ska betalas i den valuta som anges på Plattformen. Om ingen valuta anges anges alla Avgifter i EUR och är exklusive alla tillämpliga skatter i den relevanta jurisdiktionen (inklusive men inte begränsat till moms, i förekommande fall).

Du samtycker till att betala Clonable avgifterna för alla Clonable-tjänster som du köper från Clonable. Du samtycker vidare till att du är ansvarig för betalning av alla tillämpliga skatter som ska betalas i den relevanta jurisdiktionen där avtalet äger rum.

Betalningar för Clonable-tjänsterna görs via en säker tredjepartswebbplats. Du bekräftar och godkänner dock att Internetöverföringar inte kan garanteras vara helt säkra eller privata och att all information som du tillhandahåller (inklusive kreditkortsinformation) potentiellt kan läsas och/eller fångas upp av en tredje part. Clonable är inte ansvarig för någon avlyssning och/eller "hackning" av data eller annan obehörig tillgång till information som tillhandahålls av dig för Clonable-tjänsternas ändamål.

Licens att använda och få tillgång till Clonable-tjänsten

Clonable ger dig härmed, och du accepterar härmed, en personlig, icke-överlåtbar, icke-exklusiv licens ("Licens") att använda Plattformen för att använda Clonable-tjänsten. Alla immateriella rättigheter (inklusive, utan begränsning, upphovsrätt, affärshemligheter, varumärken, patent etc.) som är synliga eller förkroppsligade i och/eller anslutna/relaterade till Plattformen (inklusive, utan begränsning, programvarukoden, användarhandböcker och all annan dokumentation) är och ska förbli Clonable:s exklusiva egendom. Ingenting i detta Avtal och/eller beviljandet av Licensen skall utgöra ett avstående från Clonables immateriella rättigheter enligt någon lag. Licensen omfattar inte någon återförsäljning eller kommersiell användning av plattformen, Clonable-tjänsten eller dess innehåll; någon härledd användning av denna plattform, Clonable-tjänsten eller dess innehåll; eller någon användning av data mining, robotar eller liknande verktyg för insamling och utvinning av data. Plattformen, Clonable-tjänsten eller någon del därav får inte reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas, återförsäljas, besökas eller på annat sätt utnyttjas för kommersiella ändamål utan uttryckligt skriftligt medgivande från Clonable. Vidare får du inte kopiera eller imitera någon del av eller hela designen eller utseendet och känslan av plattformen. Dessa är skyddade av immateriella rättigheter. Clonable kan, från tid till annan, släppa nya verktyg och resurser på plattformen eller introducera andra tjänster och/eller funktioner för plattformen. Alla nya tjänster och funktioner kommer att omfattas av detta avtal, samt eventuella ytterligare användarvillkor som vi kan utfärda för dessa specifika tjänster eller funktioner. Vad som utgör missbruk av plattformen kommer att fastställas av Clonable, efter eget gottfinnande. Clonable förbehåller sig rätten att avsluta ditt konto om Clonable fastställer att du inte har följt avtalet.

Begränsning av användning av innehåll

Du bekräftar att Plattformen kan innehålla information, programvara, fotografier, video, text, grafik, musik, ljud eller annat material (kollektivt "Innehåll") som skyddas av upphovsrätt, patent, varumärken, affärshemligheter eller andra äganderätter, och att dessa rättigheter är giltiga och skyddade i alla former, medier och tekniker som nu finns eller som kommer att utvecklas i framtiden. Hela innehållet, sammantaget, är skyddat enligt nederländska upphovsrättslagar som ett kollektivt arbete, och vi äger en upphovsrätt i urval, samordning, arrangemang och förbättring av sådant innehåll. Modifiering av innehållet eller användning av innehållet för något annat ändamål, inklusive användning av sådant innehåll på någon annan webbplats eller nätverksbaserad datormiljö är strängt förbjudet. Om inte annat uttryckligen godkänts av oss i förväg skriftligen, samtycker du till att inte reproducera, omfördela, sälja, modifiera, hyra ut, leasa, låna ut, anpassa, översätta, skapa härledda verk baserade på detta (helt eller delvis), dekompilera, bakåtutveckla, demontera eller på annat sätt helt eller delvis minska plattformen eller Clonable-tjänsten, inklusive något innehåll. Namnet och logotypen Clonable är immateriell egendom som tillhör Clonable. Alla andra varumärken som förekommer på plattformen är varumärken som tillhör sina respektive ägare. Våra partners kan också ha ytterligare äganderätt till det innehåll som de gör tillgängligt genom Clonable-tjänsten och plattformen. De handelsnamn, varumärken och servicemärken som ägs av oss, registrerade eller oregistrerade, får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst som inte är vår, på något sätt som sannolikt kommer att orsaka förvirring. Ingenting på plattformen ska tolkas som beviljande, genom implikation, estoppel eller på annat sätt, någon licens eller rätt att använda något av våra handelsnamn, varumärken eller servicemärken utan vårt uttryckliga skriftliga förhandsgodkännande.

Produktkvalitet

Clonable försöker vara så korrekt som möjligt. Clonable garanterar dock inte att produktbeskrivningar, text och/eller annan översatt information från din webbplats är korrekt, fullständig, tillförlitlig, aktuell och/eller felfri. Utan hinder av den friskrivning från kvalitetssäkring som anges ovan kommer Clonable, men har ingen skyldighet att, använda din webbplats användarbeteende för att förbättra produktkvaliteten för Clonable-tjänsten. Du samtycker till att varken Clonable, eller dess dotterbolag och tjänsteleverantörer skall hållas ansvariga för någon felaktig, ofullständig, otillförlitlig eller felaktig operation med avseende på Clonable-tjänsterna och översatt information på din webbplats.

Material som skickas in via plattformen

Definitionen av "material som lämnas in via Clonable-tjänsten och plattformen" häri är hela och all data, information, text, programvara, ljudfiler, bilder, fotografier, grafik, video, meddelanden, filer, länkar eller något annat material ("material") på din webbplats, oavsett om det är skriptat, dolt med lösenord eller på annat sätt skyddat. Materialet kommer att vara föremål för Clonable-tjänsten som kommer att omfatta överföring av materialet till en tredje part för att vi ska kunna utföra Clonable-tjänsten. Du samtycker till att om du publicerar material via plattformen, ger du automatiskt Clonable och dess efterträdare en icke-exklusiv, global, royaltyfri, evig, icke-återkallelig licens, i och till materialet, att använda, ladda ner och skriva ut, visa, modifiera, publicera och anpassa dem helt eller delvis för att utföra Clonable-tjänsten. Du är ensam ansvarig för allt material som skickas, publiceras eller distribueras av dig via plattformen, inklusive, men inte begränsat till, innehållet i din e-postkommunikation, information, recensioner, användarbetyg, fotografier eller bilder som publiceras eller relaterat material. Genom att skicka material till din webbplats intygar och garanterar du att du äger all rätt, titel och intresse i sådant material och liknelser som ingår i sådant material. Du bekräftar och samtycker till att (a) vi förbehåller oss rätten (men har ingen skyldighet) att utvärdera materialet innan vi tillåter att det publiceras eller på annat sätt lagras via plattformen i samband med Clonable-tjänsten; och (b) vi kan, efter eget gottfinnande, vidta någon eller alla av följande åtgärder: (i) övervaka inlämning av material; (ii) modifiera, ta bort eller vägra att publicera eller orsaka att material publiceras eller lagras; och/eller (iii) avslöja material eller kommunikation via plattformen och omständigheterna kring deras överföring, till: (a) tredje part för att driva Clonable-tjänsten och plattformen; (b) följa tillämpliga lagar; (c) svara på statliga förfrågningar; (d) följa giltig rättslig process; (e) skydda rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom för Clonable, besökare på plattformen eller allmänheten; (f) göra det möjligt för oss att vidta tillgängliga åtgärder eller begränsa de skador vi kan åsamkas och/eller (g) genomdriva avtalet; och/eller (iv) dela materialet med lämpliga myndigheter och finansinstitut, om Clonable fastställer, efter eget gottfinnande, att; (a) du försöker bedra Clonable; (b) du begår bedräglig aktivitet eller annan förbjuden transaktion; (c) du begår kriminell aktivitet; eller (d) materialet är av hatisk natur. Under inga omständigheter kommer vi, eller våra anställda, tjänstemän, direktörer, aktieägare, agenter, representanter eller dotterbolag, att vara ansvariga för någon förlust eller skada som orsakas av att du förlitar dig på materialet. Dessutom har vi ingen kontroll över, och ska inte hållas ansvariga för några skador som uppstår till följd av, tredje parts användning (inklusive men inte begränsat till återpublicering) eller missbruk av information som frivilligt avslöjas genom någon del av Clonable-tjänsten och plattformen. Med förbehåll för villkoren i detta Avtal får du inte ladda upp, lagra, distribuera, överföra, visa, utföra, göra tillgängligt eller på annat sätt kommunicera till allmänheten material som du inte har nödvändiga rättigheter till. I synnerhet kan all obehörig användning av upphovsrättsskyddat material i ditt material (inklusive genom reproduktion, distribution, modifiering, anpassning, offentlig visning, offentligt framförande, förberedelse av derivatverk, tillgängliggörande eller annan kommunikation till allmänheten via plattformen) kränka tredje parts rättigheter och är strängt förbjudet. Sådana intrång kan leda till uppsägning av avtalet, din tillgång till plattformen och kan också leda till civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden mot dig av eller på uppdrag av den relevanta rättighetsinnehavaren.

Länkar till webbplatser från tredje part

Plattformen kan innehålla länkar, eller tredje parts innehåll kan innehålla länkar, till andra webbplatser eller resurser. Eftersom vi inte har någon kontroll över sådana webbplatser och resurser, bekräftar och godkänner du att vi inte är ansvariga för tillgängligheten till, och inte heller stöder, sådana externa webbplatser eller resurser, och vi är inte ansvariga för innehåll, annonser, produkter, tjänster eller annat material (kollektivt "material från tredje part") som är tillgängligt via eller finns på sådana webbplatser eller resurser. Du förstår att du kan utsättas för material från tredje part som är stötande, oanständigt eller stötande. Du bekräftar och godkänner vidare att vi inte ska vara ansvariga, direkt eller indirekt, för skador eller förluster som orsakas direkt eller indirekt av användningen av eller förlitar oss på sådant tredjepartsmaterial som finns tillgängligt på eller via sådana webbplatser eller resurser.

Tillgänglighet

Clonable åtar sig att använda rimliga ansträngningar för att försöka tillhandahålla Clonable tjänster och tillgång till plattformen 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Det kommer dock att finnas tillfällen då tillgången till plattformen kommer att avbrytas för underhåll, uppgraderingar och reparationer, vilket du bekräftar är en nödvändig funktion som utförs av Clonable, eller på grund av fel i telekommunikationslänkar och utrustning utanför Clonable kontroll, Clonable accepterar inte något ansvar eller ansvar för eventuell förlust av intäkter som kan uppstå. Clonable kan ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, plattformen eller någon del av den, med eller utan föregående meddelande till dig.

Garanti för användare, skadeståndsskyldighet och avstående från ansvar

Du försäkrar och garanterar att: (a) du äger de immateriella rättigheterna, eller har erhållit alla nödvändiga licenser och tillstånd, för att använda Materialet i enlighet med din användning i samband med Plattformen eller som annars tillåts enligt Avtalet; (b) du har de rättigheter som krävs för att bevilja den licens som anges i Avtalet (c) du har erhållit tillstånd från alla personer som avbildas i ditt Material att använda ditt Material enligt vad som anges i Avtalet, inklusive distribution, offentlig visning, offentligt framförande och reproduktion av Materialet; och (d) ditt Material inte bryter mot eller gör intrång i någon immateriell rättighet eller annan äganderätt, inklusive rätten till publicitet eller integritet, för någon person, företag eller enhet, eller annan tredje part. Du samtycker till att ersätta och hålla Clonable och dess aktieägare, dotterbolag, närstående bolag, tjänstemän, ombud, anställda, co-branders eller andra partners och licensgivare skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som uppstår på grund av eller till följd av ditt material, din användning av plattformen din anslutning till plattformen, eventuella påståenden om att ditt material har orsakat skada för någon annan, eventuella mellanhavanden mellan dig och någon annan som annonserar eller marknadsför via plattformen, ditt brott mot villkoren i avtalet eller din överträdelse av några som helst rättigheter, inklusive immateriella rättigheter.

Avvisning av garantier

Du förstår och samtycker uttryckligen till att, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag: Plattformen och innehållet tillhandahålls av Clonable "i befintligt skick", utan garantier av något slag, uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller andra, inklusive underförstådda garantier om titel, icke-intrång, säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Utan att begränsa följande ger Clonable och dess licensgivare ingen garanti för att (a) plattformen och innehållet uppfyller dina krav eller kommer att vara konsekvent tillgängliga, oavbrutna, tidlösa, säkra eller felfria; (b) resultaten som kommer att erhållas från användningen av plattformen och innehållet och innehållet kommer att vara effektiva, korrekta eller tillförlitliga; (c) kvaliteten på plattformen och innehållet uppfyller dina förväntningar; eller att (d) eventuella fel eller defekter i plattformen eller innehållet kommer att korrigeras. Inga råd eller information, muntlig eller skriftlig, som du erhåller från Clonable eller genom eller genom användning av plattformen och innehållet kommer att skapa någon garanti som inte uttryckligen anges i villkoren. Clonable frånsäger sig specifikt allt ansvar i förhållande till alla åtgärder som härrör från användningen av eller deltagandet i någon plattform av användaren och som härrör från plattformen och innehållet. Allt innehåll som laddas ned som ett resultat av Clonable-tjänsten, görs tillgängligt eller på annat sätt erhålls genom användning av plattformen nås efter eget gottfinnande och på egen risk, och du är ensam ansvarig för eventuella skador på ditt datorsystem eller förlust av data till följd av nedladdningen. Clonable Clonable tar inget ansvar för något datavirus eller liknande kod som laddas ner till plattformsanvändarens dator. tar inget ansvar för plattformar eller material som tillhandahålls av tredje part som är tillgängliga via länkade webbplatser. Clonable gör inga utfästelser eller garantier om, och ska inte ha något ansvar för, sådana tredje parter, deras innehåll eller plattform. Alla kontakter som användare har med sådana tredje parter sker på egen risk. Chefer, värdar, deltagare, moderatorer och andra tredje parter är inte auktoriserade Clonable-talesmän, och deras åsikter återspeglar inte nödvändigtvis Clonable. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag har Clonable inget ansvar i förhållande till material som härrör från immateriella rättigheter, förtal, integritet, publicitet, obscenitet eller andra lagar. Clonable avsäger sig också allt ansvar i förhållande till användning, missbruk, förlust, ändring eller otillgänglighet av material. Clonable ansvarar inte för eventuella förluster som du kan drabbas av till följd av att någon annan använder ditt lösenord eller konto eller kontoinformation i samband med plattformen, med eller utan din vetskap.

Begränsning av ansvar

Under inga omständigheter ska Clonable, dess aktieägare, tjänstemän, direktörer, anställda, partner, licensgivare eller leverantörer vara ansvariga gentemot dig eller någon annan för några speciella, tillfälliga, indirekta, följdskador eller straffskador överhuvudtaget, inklusive skador till följd av förlust av användning, data eller vinst oavsett om det är förutsebart eller inte eller om Clonable har informerats om möjligheten till sådana skador, eller baserat på någon som helst teori om ansvar, inklusive brott mot kontrakt eller garanti, försumlighet eller annan skadeståndsskyldighet, eller något annat krav som uppstår ur eller i samband med användningen av eller åtkomst till plattformen eller innehållet. Ingenting i villkoren ska begränsa eller utesluta Clonable's ansvar för grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse av Clonable eller dess anställda, eller för dödsfall eller personskada. Clonable Clonable :s totala ansvar och ansvaret för dess aktieägare, dotterbolag, licensgivare och leverantörer enligt eller i samband med detta avtal kommer att begränsas till det månadsbelopp som anges i avtalet mellan och dig. Denna begränsning gäller även om Clonable har informerats om möjligheten till sådana skador och trots att det väsentliga syftet med någon begränsad gottgörelse har misslyckats.

Åtagande att skydda konfidentiell information

Du bekräftar att Clonable har den exklusiva rätten, äganderätten och intresset i den immateriella egendom som rör plattformen och Clonable -tjänsterna. "Immateriella rättigheter" avser upphovsrätt, moraliska rättigheter, varumärken, patent, affärshemligheter, illojal konkurrens och alla andra immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till de rättigheter som härrör från de Clonable-tjänsterna och plattformen. Du bekräftar att du inte har någon rätt, titel eller intresse i den immateriella egendomen i plattformen, inklusive innehåll som härrör från den mångsidiga översättningstjänsten som gör det möjligt för dig att konvertera din lokala webbplats till en flerspråkig webbplats, förutom rätten att använda sådan immateriell egendom på plattformen enligt vad som uttryckligen anges i detta avtal. Du ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda rättigheterna för Clonable som anges i denna punkt 16 och på begäran av Clonable ska du vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda Clonable's äganderätt till sådana rättigheter, inklusive men inte begränsat till att utföra alla dokument.

Uppsägning och ändring av Clonable-tjänsten

Du samtycker till att vi, efter eget gottfinnande, kan avsluta ditt lösenord, konto (eller någon del därav) eller användning av Clonable-tjänsten och plattformen, och ta bort och kassera allt material inom plattformen, av någon anledning, inklusive, men inte begränsat till, om vi tror att du har brutit mot eller agerat i strid med avtalets bokstav eller anda. Vi kommer också att avsluta ditt konto om vi får tillförlitlig information om att du bryter mot någon lag, och kommer att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter i sådana frågor. Vi kan också, efter eget gottfinnande och när som helst, upphöra att tillhandahålla Clonable-tjänsten eller någon del därav, med eller utan förvarning. Du samtycker till att eventuell uppsägning av din åtkomst till plattformen enligt någon bestämmelse i avtalet kan ske utan föregående meddelande, och bekräftar och samtycker till att vi omedelbart kan inaktivera eller radera ditt konto och all relaterad information och filer i ditt konto, och/eller förhindra ytterligare åtkomst till sådana filer eller Clonable-tjänsten. Du samtycker vidare till att vi inte ska vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon uppsägning av din åtkomst till plattformen. Vi förbehåller oss rätten att, när som helst och från tid till annan, tillfälligt eller permanent, helt eller delvis, att: (a) modifiera eller avsluta den Clonable-tjänsten, inklusive men inte begränsat till att (i) begränsa den tid som de Clonable-tjänsterna är tillgängliga, (ii) begränsa den tillåtna användningen av den Clonable-tjänsten, och (iii) begränsa eller avsluta en användares rätt att använda den Clonable-tjänsten, med eller utan föregående meddelande; (b) ta ut avgifter i samband med användning av den Clonable-tjänsten; (c) ändra och/eller avstå från avgifter som tas ut i samband med den Clonable-tjänsten; och/eller (d) erbjuda möjligheter till vissa eller alla användare av den Clonable-tjänsten. Du samtycker till att varken vi eller något av våra dotterbolag ska vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, avstängning eller uppsägning av Clonable-tjänsten, helt eller delvis, eller av någon tjänst, innehåll eller funktion som erbjuds via plattformen. Vi kan återkalla dina registreringsrättigheter och/eller vidta andra lämpliga åtgärder för att genomdriva dessa riktlinjer om överträdelser kommer till vår kännedom. Vidare kan vi, efter eget gottfinnande, avsluta ditt konto eller deltagande i någon funktion i Clonable-tjänsten och plattformen av någon anledning. ClonableClonables återbetalnings- och avbokningspolicy är en del av, och införlivad i, Clonables användarvillkor (klicka här för återbetalnings- och avbokningspolicy). Som ett villkor för att registrera dig på Clonable och använda Clonable-tjänsterna bekräftar du uttryckligen att du har läst och förstått policyn för återbetalning och avbokning och samtycker till att vara bunden av dess villkor. Om du vid någon tidpunkt inte håller med om återbetalnings- och annulleringspolicyn eller någon del av den, är din enda åtgärd att upphöra med all användning av Clonable-tjänsterna och avsluta ditt konto. Observera dock att alla transaktioner som inträffade före datumet för en sådan uppsägning kommer att regleras fullt ut av villkoren i återbetalnings- och annulleringspolicyn.

Användarnas beteende

Du samtycker till att inte komma åt eller försöka komma åt plattformen på något annat sätt än det gränssnitt som tillhandahålls av Clonable eller kringgå eventuella åtkomst- eller användningsbegränsningar som fastställts av Clonable för att förhindra viss användning av plattformen.

Du samtycker till att inte använda, eller uppmuntra eller tillåta andra att använda, plattformen för att:

 • Dela material som är olagligt, skadligt, hotfullt, kränkande, olagligt, ärekränkande, vulgärt, obscent, barnpornografiskt, oanständigt, profant, inkräktar på någon annans privatliv, hatiskt eller rasistiskt, etniskt eller på annat sätt stötande;
 • Stalking, skrämselpropaganda och/eller trakasserier av en annan person;
 • Att uppmana andra att begå våld;
 • Att skada minderåriga på något sätt;
 • Dela material som du inte har rätt att dela med dig av enligt lag eller enligt ett avtals- eller förtroendeförhållande;
 • Dela material som kränker immateriella rättigheter eller andra äganderätter som tillhör någon annan part;
 • Falskligen utge dig för att vara en person eller enhet, eller falskeligen ange eller på annat sätt förvränga din tillhörighet till en person eller enhet;
 • Använda plattformen eller materialet på ett sådant sätt att en användare vilseleds att tro att han/hon är i direkt kontakt med Clonable;
 • Dela material som innehåller programvaruvirus eller annan datorkod, filer eller program som är utformade för att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos datorprogram, hårdvara eller telekommunikationsutrustning;
 • Få tillgång till eller använda plattformen på ett sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra en Clonable -server eller de nätverk som är anslutna till en Clonable -server;
 • avsiktligt eller oavsiktligt störa eller avbryta plattformen eller bryta mot någon lag som rör tillgång till eller användning av plattformen, bryta mot några krav, förfaranden, policyer eller regler för nätverk som är anslutna till plattformen, eller delta i någon aktivitet som är förbjuden enligt avtalet;
 • Stör säkerheten för, eller på annat sätt orsaka skada på plattformen, material, konton, lösenord, servrar eller nätverk som är anslutna till eller tillgängliga via plattformen eller någon ansluten eller länkad webbplats;
 • Stör, hindra eller förhindra andra användare från att använda eller njuta av plattformen eller materialet, eller någon annan ansluten eller länkad webbplats, plattform eller innehåll;
 • Få tillgång till eller försöka få tillgång till material som du inte har behörighet att få tillgång till eller på något sätt som inte avsiktligt gjorts tillgängligt via plattformen;
 • Reproducera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av materialet, användningen av plattformen eller materialet eller tillgången till plattformen eller materialet i kommersiellt syfte;
 • Att utan tillstånd från Clonable, på abonnemangsbasis eller på annat sätt, tillhandahålla plattformen, inklusive en tillhörande applikation, för att låta en tredje part använda plattformen för att skapa, överföra eller skydda något material;
 • Fuska, förtala eller på annat sätt kränka andras lagliga rättigheter (t.ex. rätten till privatliv och publicitet).
 • Uppträda på annat sätt som Clonable anser vara olämpligt, olagligt eller stötande.

Dessutom samtycker du till att följa alla tillämpliga lagar, regler och förordningar som ett villkor för att använda Clonables tjänst.

För att vi ska kunna skydda kvaliteten på våra produkter och tjänster godkänner du härmed att våra anställda och representanter får tillgång till ditt konto och dina uppgifter av vilken anledning som helst, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss också rätten, men tar inte på oss ansvaret, att övervaka eller granska ditt beteende när du använder Clonables tjänst och plattform. Din användning av Clonable-tjänsten och plattformen omfattas av alla tillämpliga lokala, statliga, nationella och internationella lagar och förordningar. Du bekräftar vidare att du är ansvarig för att skaffa eller tillhandahålla alla anslutningslinjer, telefon- och datorutrustning (inklusive modem) eller andra enheter som krävs för att få tillgång till plattformen och betala alla avgifter som är relaterade till detta.

Frågor om behörighet

Plattformen kontrolleras och drivs av Clonable från Nederländerna och är inte avsedd att underkasta Clonable lagar eller jurisdiktion i något annat territorium än Nederländerna. Clonable varken försäkrar eller garanterar att Clonable-tjänsten och plattformen eller någon del av den är lämplig eller tillgänglig för användning i någon särskild jurisdiktion. De som väljer att gå in på plattformen gör det på eget initiativ och på egen risk, och ansvarar för att följa alla lokala lagar, regler och bestämmelser. Vi kan begränsa tillgängligheten till plattformen, helt eller delvis, till en person, ett geografiskt område eller en jurisdiktion som vi väljer, när som helst och efter eget gottfinnande.

Meddelanden

Clonable kan meddela dig via e-post, genom att publicera på plattformen eller på andra rimliga sätt. Du måste meddela Clonable skriftligen via e-post eller på annat sätt som uttryckligen föreskrivs av Clonable. Clonable kan sända, distribuera eller visa meddelanden eller meddelanden via Clonable-tjänsten för att informera dig om ändringar av avtalet, Clonable-tjänsten och plattformen, sekretesspolicyn eller andra frågor av intresse. Varje sådan sändning, distribution eller visning av information utgör ett meddelande till dig.

Tillämplig lag och andra allmänna villkor

Avtalet skapar inte, och ska inte heller tolkas som att det skapar ett partnerskap, joint venture, arbetsgivare-anställd, agentur eller franchisegivare-franchisetagarförhållande mellan dig och Clonable. Avtalet regleras av och tolkas i enlighet med Nederländernas lagar, utan att några principer om lagkonflikter tillämpas. Avtalet och alla ytterligare avtal som följer av det ska regleras av nederländsk lag. Du samtycker till att alla rättsliga åtgärder som uppstår till följd av eller i samband med avtalet endast ska väckas i domstolarna i staden s'Hertogenbosch, och du samtycker härmed till och underkastar dig dessa domstolars personliga jurisdiktion för att avgöra sådana åtgärder och avstår från alla invändningar om jurisdiktion, plats eller olämpligt forum för sådana domstolar. Du samtycker till att alla anspråk eller orsaker till talan som uppstår till följd av din användning av Clonable-tjänsten och plattformen eller avtalet måste lämnas in inom ett (1) år efter det att anspråket eller orsaken till talan uppstod, annars är det för evigt preskriberat, oavsett preskriptionstider eller annan lag som säger motsatsen. Om Clonable under denna period underlåter att tillämpa eller utöva en bestämmelse i avtalet eller en relaterad rättighet ska detta inte utgöra ett avstående från den rättigheten eller bestämmelsen. Om någon bestämmelse i avtalet är olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte kan verkställas, ska den bestämmelsen anses kunna avskiljas från dessa villkor och ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av övriga bestämmelser. Clonable kan överlåta avtalet, helt eller delvis, när som helst med eller utan att meddela dig. Du får inte överlåta, överföra eller underlicensiera avtalet eller någon av dina rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet utan föregående skriftligt samtycke från Clonable. Inget avstående från någon av parterna från att bryta mot eller underlåta att uppfylla kraven enligt detta avtal ska anses vara ett avstående från tidigare eller senare brott eller underlåtenhet. Rubriker, rubriker eller paragrafrubriker i detta avtal ingår endast för att underlätta för läsaren och definierar eller förklarar inte på något sätt någon paragraf eller bestämmelse i detta avtal. Detta är hela avtalet mellan dig och Clonable om ämnet i detta avtal och kan inte ändras av dig. Avtalet kommer att gynna Clonable:s efterträdare, övertagare och licenstagare. Utan begränsning samtycker du till att en tryckt version av avtalet och av alla meddelanden som ges i elektronisk form ska kunna godkännas i rättsliga eller administrativa förfaranden som baseras på eller är relaterade till avtalet i samma utsträckning och på samma villkor som andra affärshandlingar och register som ursprungligen genererats och bevarats i tryckt form.

Upphovsrätt och meddelanden om upphovsrätt

Vi respekterar andras immateriella rättigheter och vi ber våra användare att göra detsamma. Vi kan, under lämpliga omständigheter och efter eget gottfinnande, avsluta konton för användare som gör intrång i andras immateriella rättigheter. Om du tror att ditt arbete har kopierats på ett sätt som gör intrång i upphovsrätten, vänligen förse vårt upphovsrättsombud med följande information:

 • En elektronisk eller fysisk signatur av den person som är behörig att agera på upphovsrättsinnehavarens vägnar;
 • En beskrivning av det upphovsrättsskyddade verk som du hävdar har kränkts.
 • En beskrivning av var på plattformen det material som du hävdar har kränkts finns;
 • Din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress;
 • ett uttalande från dig om att du i god tro tror att den omtvistade användningen inte är tillåten av upphovsrättsinnehavaren, ditt ombud eller lagen, och
 • Ett uttalande av dig, som du gör under straffrättsliga förhållanden, om att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller behörig att agera på upphovsrättsinnehavarens vägnar.

Ändringar av avtalet

Clonable förbehåller sig rätten att ändra Avtalet efter eget gottfinnande och eventuella ändringar träder i kraft omedelbart efter publicering. Vi kommer att tillkännage sådana ändringar genom att publicera det reviderade utkastet till Avtalet på Plattformen. Du kan avgöra när Avtalet senast reviderades genom att se "Senast reviderat den" längst ner på denna sida. Genom att fortsätta använda Plattformen efter sådana ändringar anses du ha godkänt ändringarna. Om du inte samtycker till villkoren i Avtalet eller eventuella ändringar av det, vänligen sluta använda denna plattform.

Senast reviderad den 08 maj 2023